ZŠ na tř. Dr. E. Beneše – první a jediná Škola podporující zdraví = Zdravá škola v Bohumíně (2013)

Dne 18. června 2008 získala naše škola poprvé certifikát Státního zdravotního ústavu v Praze, který nás opravňuje používat logo a užívat název Škola podporující zdraví neboli Zdravá škola. Certifikát byl vydán na čtyřleté období, poté je nutné plnění projektu zhodnotit a projekt inovovat.

Čtyři roky utekly jako voda a pedagogové naší školy stáli před rozhodnutím, zda v této cestě pokračovat, projekt inovovat a snažit se získat certifikát na další období.

Jelikož naším cílem je nejen žáky vzdělávat, ale také působit na ně při utváření jejich životních hodnot a postojů, bylo více méně jasné, že do toho opět půjdeme.

Kriticky jsme tedy zhodnotili naše čtyřleté úsilí, provedli jsme analýzu toho, co se nám podařilo, zamysleli jsme se nad tím, čeho jsme nedosáhli a na čem tedy můžeme ještě pracovat. Vypracovali jsme rámcový plán na další, tentokrát tříleté období, podrobně jsme rozpracovali konkrétní prováděcí plán na jeden školní rok a inovovaný dokument jsme zaslali Státnímu zdravotnímu ústavu do Prahy k posouzení.

Během několika týdnů jsme z Prahy obdrželi jejich kladné vyjádření a také dohodu
o spolupráci a samozřejmě i obnovený certifikát na další období.

Největší dík patří především učitelům, kteří se nebojí nových věcí, jsou kreativní, jsou schopni navzájem spolupracovat a tvoří fungující tým. Dokladem toho jsou i slova uznání, která se objevila v hodnocení našeho projektu pracovníky Státního zdravotního ústavu a která přesně vystihují podstatu Školy podporující zdraví:

„Z předloženého dokumentu je patrný velký důraz školy na vytváření příznivého klimatu školy, mezilidských vztahů, rozvoj spolupráce, zapojení rodičů, což klade na pedagogický sbor značné nároky a pro naplňování stanovených cílů je zapotřebí jejich velkého úsilí, za což jim patří velké uznání.“