Info k vysvědčení (2020)

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení bude vycházet z Vyhlášky MŠMT a z pravidel pro hodnocení, které jsou součástí školního řádu. Výuka ve druhém pololetí probíhala nestandardním způsobem. Ze strany školy budou při hodnocení zohledněny rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání.

 1. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce (týká se hlavně žáků současných 8. ročníků).
 2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí zohlední skutečnost, že druhé pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nelze je proto hodnotit podle stejných měřítek jako v minulém období.
 3. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení bude vycházet:
  • z hodnocení (z podkladů a známek) za dobu, kdy ještě žáci navštěvovali školu, tedy do 10. 3. 2020,
  • z podkladů, prací a úkolů v období vzdělávání na dálku (snaha žáků při vypracování úkolů, pečlivost, samostatnost, pravidelnost, pravidelná komunikace, zpětná vazba na reakce učitele, průběžné zlepšování výsledků, dodržování termínů, samostatná četba, sebehodnocení žáka, zvládnutí digitálních technologií – pokud ovšem měl k nim žák přístup!),
  • z hodnocení práce a úkolů získaných ve škole po částečném obnovení provozu od 11. 5. 2020 u žáků 9. třídy nebo od 25. 5. 2020 u žáků 1. stupně – pokud se žák výuky účastnil,
  • také bude přihlédnuto k výsledkům vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.
 1. Všechny předměty, včetně předmětů s výchovným zaměřením, budou hodnoceny známkou.
 2. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy do 10. 3. 2020.
 3. Žákům bude vydáno vysvědčení v úterý 30. 6. 2020. Způsob předání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu Vás budeme informovat prostřednictvím třídních učitelů, webových a FB stránek školy.