ŠPZ – hlavní pilíře projektu

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (ŠPZ)

Pohoda prostředí

 • Pohoda věcného prostředí
  Cíl: Funkčnost, účelnost a estetický vzhled prostředí školy
 • Pohoda sociálního prostředí
   Cíl: Upevňovat vztahy jednotlivých skupin účastnících se vzdělávání (vedení školy, pedagogové, žáci, rodiče)
 • Pohoda organizačního prostředí
   Cíl: Vytvářet režim školy tak, aby odpovídal zásadám zdravého životního stylu

Což v praxi znamená například:

 • Výzdoba tříd a chodeb, květinová výzdoba – možnost žáků zapojit se
 • Funkční lavice a židle nastavitelné dle věku a výšky dětí
 • Spolupráce s rodiči , PPP,…
 • Možnost trávení velkých přestávek na školním dvoře, využití sportovních aktivit (basket, kopaná, badminton, stolní tenis, …)

Zdravé učení

 • Smysluplnost
   Cíl: Propojování učiva se skutečným životem a jeho zavádění do praxe
 • Možnost výběru a přiměřenost
   Cíl: Harmonický rozvoj osobnosti žáka s důrazem na individualitu jedince
 • Spoluúčast a spolupráce
   Cíl: Rozvoj dovednosti aktivně se podílet na organizování, řízení a průběhu procesu výuky a vzdělávání
 • Motivující hodnocení
   Cíl: Posílení sebedůvěry, samostatnosti a zodpovědnosti žáka, tvorba pozitivního vztahu ke vzdělávání a motivace k celoživotnímu učení

Což v praxi znamená například:

 • Možnost vlastní volby a přizpůsobení učiva
 • V rámci finančních možností a dle požadavků učitelů nákup pomůcek a materiálů k výuce
 • Podpora iniciativních a kreativních žáků, prostor pro realizaci jejich nápadů
 • Volba metod, při kterých žáci samostatně organizují a následně hodnotí práci ve třídě
 • Práce s portfolii

Otevřené partnerství

Snaha vytvářet příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň.         

 • Žákovský parlament
   Cíl: Snaha o aktivní zapojení žáků a celých třídních kolektivů do života školy
 • Poradenská zařízení
   Cíl: Snaha poskytovat pomoc žákům, rodičům i učitelům při zdolávání výchovných a vzdělávacích problémů
 • Spolupráce s rodiči
   Cíl: Prohlubování spolupráce rodina – škola
 • Spolupráce s jinými institucemi a subjekty
   Cíl: Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit budovat jméno a věhlas školy a současně rozvíjet a  podporovat zdravé sebevědomí, hrdost ke škole, k rodině a městu

Což v praxi znamená například:

 • Aktivní činnost a práce zástupců žákovského parlamentu ve třídě
 • Spoluúčast žáků na výzdobě a vzhledu třídy
 • Motivace žáků k účasti na školních akcích, pomoc při jejich organizaci,  spolupráce s rodiči a snaha vtáhnout rodiče do života školy
 • Vést žáky k reprezentaci školy a k účasti na soutěžích a akcích organizovaných městem či jinými institucemi
 • Možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníků (žáci, rodiče i učitelé)
 • Aktuální informace přístupné na webových stránkách školy

Závěr:

            Škola podporující zdraví, tzv. zdravá škola, tedy vůbec není o výživě a zdravé stravě…

            … jak si většina lidí myslí

Komentáře jsou uzavřeny.