Informace k zápisu do 1. tříd

Zápis se bude konat v termínu od 2. – 3. dubna 2019

Vždy v době od 14.00 do 17.00 na hlavní budově školy.

K zápisu se dostaví děti narozené

 • 31. 8. 2012 a dříve – děti po odkladu školní docházky,
 • 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 – řádný nástup,
 • 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 – předčasný nástup do 1. třídy.

 

Co s sebou?

 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (odkaz na webu školy nebo ji přímo vypíšete u zápisu),
 • zápisní list (odkaz na webu školy nebo jej přímo vypíšete u zápisu),
 • doporučující posouzení ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa pro odklad povinné školní docházky, a to v případě že žádáte odklad a doporučení již máte vystaveno,
 • doporučení PPP či SPC ke vzdělávání (pokud má dítě již vystaveno).

 

Průběh zápisu

 • Administrativní část (vyplnění přihlášky, kontrola totožnosti apod.) – cca 30 minut
 • Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností (např. držení tužky, obtahování tvarů písmen, znalost barev, počítání, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby apod. (k žádné činnosti není dítě nuceno) – cca 20 minut

 

Informace k odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok

Žádost musí být doložena doporučením:

 • ŠPZ (PPP nebo SPC)
 •  odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa

a to nejpozději do 31.5.2019.

 

Pokud zákonný zástupce dítěte požádá o předčasný začátek plnění povinné školní docházky, je třeba vyplnit žádost zákonného zástupce a doložit:

1.

Dítě nar. 1. 9. – 31. 12. 2013
Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školské poradenského zařízení (ŠPZ).

—————————————————————————–

2.

Dítě nar 1. 1. – 30. 6. 2014
Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školské poradenského zařízení (ŠPZ)a odborného lékaře (např. dětský lékař).

—————————————————————————–

 

Děti se mohou těšit na:

 • práci s iPady,
 • práci s interaktivní tabulí, apod.
 • povídání nad obrázky s vyučujícími,
 • kreslení, stavění,
 • sladké občerstvení.

Nabídka pro školní rok 2019/2020:

 • výuka jazyka anglického od 1. třídy,
 • výuka čtení analyticko – synetickou metodou,
 • prvky prof. Hejného v matematice,
 • vedení ke čtenářské gramotnosti, práce s encyklopediemi,
 • moderní výuka – interaktivní tabule, interaktivní učebnice, iPady, metody kritického myšlení,
 • akce v rámci projektu Rodiče vítáni,
 • zapojení do projektů a projektového vyučování,
 • podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zaměření na ekologickou výchovu a zdravý životní styl,
 • samostatná školní družina,
 • spolupráce se školami v zahraničí aj.

O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve stupních prostorách hlavní školní budovy i elokovaného pracoviště  a na stránkách školy www.zsbenesovka.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Ti si je v době po jejich oznámení mohou v listinné podobě osobně převzít v ředitelně školy. Při převzetí bude vyžadován doklad totožnosti.

Případná rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou doručována zákonným zástupcům do vlastních rukou.

Zápisní list žáka – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení – (Doc, Pdf)

Žádost o odklad PŠD – ke stažení – (Doc, Pdf)

 

Pozvánku k zápisu čtěte – zde