Přípravná třída

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše

 NOVĚ OTEVÍRÁ NA MALÉ ŠKOLE

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

pro školní rok 2019/2020

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Cílem je systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům. Umožnit bezproblémový nástup do 1. třídy u dětí se se sníženou koncentrací pozornosti, se sníženou koordinací pohybu, s vadou řeči, s grafomotorickými obtížemi nebo se zdravotním oslabením.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy nejpozději do 30. 4. 2019.

Co nabízí přípravná třída?

  • Individuální přístup k dětem s ohledem na jejich potřeby
  • Prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu
  • Malý počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí)
  • Adaptace na školní prostředí
  • Stravování a pobyt ve školní družině
  • Nabídka mimovýukových činností
  • Odborné konzultace pro rodiče, úzká spolupráce s PPP a SPC

 

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, zápis do přípravné třídy (pouze pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019) proběhne dne 8. 4. 2019 na hlavní budově ZŠ tř. Dr. E. Beneše od 15.00 hodin. S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.