Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pokyny pro rodiče)

Milí rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Na základě Opatření ministra MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce se mění forma zápisu do 1. tříd na ZŠ. Proběhne pouze formální část zápisu (administrativní část).

Rádi bychom uskutečnili zápis s osobní účastí dětí s rodiči, a ne pouze korespondenčně či na dálku. Ale nebojte, děti o zábavnou část zápisu určitě nepřijdou ani v případě, pokud by se zápisu nemohly účastnit.  Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, proběhlo by pak pro přijaté děti motivační odpoledne (= motivační část zápisu). Včas se veškeré informace rodiče přijatých dětí dozví. Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát těsně před usednutím do školních lavic. Už teď se moc těšíme a už teď máme vše připravené díky našim skvělým pedagogům.

Administrativní část zápisu se bude konat v termínu od 7. do 8. dubna 2021

7. 4. 2021 – v době od 9.00 do 17.00 na elokovaném pracovišti (malá škola)

8. 4. 2021 – v době od 9.00 do 15.30 na elokovaném pracovišti (malá škola)

Na webu školy www.zsbenesovka.cz si od pondělka 15. 3. 2021 můžete rezervovat termín a hodinu, kdy se k zápisu dostavíte. V rezervovaný čas se prosím dostavte se všemi potřebnými dokumenty k zápisu na malou školu, kde proběhne za dodržení všech epidemiologických opatření jen administrativní část zápisu (ověření totožnosti a vyplnění dokumentace). Všechny požadované dokumenty si můžete dopředu stáhnout a vyplnit na webu školy v „Okénku předškoláka“. Tím urychlíte administrativní proces.

Vzhledem k současné situaci žádáme, aby se procesu zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce s dítětem a abyste dodrželi stanovený rezervovaný čas. To proto, abychom dodrželi platná mimořádná protiepidemická opatření a aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

K zápisu se dostaví děti narozené

 • 8. 2014 a dříve – děti po odkladu školní docházky,
 • 9. 2014 do 31. 8. 2015 – řádný nástup,
 • 9. 2015 do 30. 6. 2016 – předčasný nástup do 1. třídy.

Co s sebou k zápisu?

 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (odkaz na webu školy nebo ji přímo vypíšete u zápisu),
 • zápisní list (odkaz na webu školy nebo jej přímo vypíšete u zápisu),

Informace k odkladu povinné školní docházky!

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař.

Aby mohl ředitel školy podle § 37 odst. 1 školského zákona odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, musí zákonný zástupce předložit:

1)  žádost od odkad k povinné školní docházce (odkaz na webu školy nebo ji vypíše přímo u zápisu),

2)  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

3)  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučujeme rodičům, aby si potřebné dokumenty zajistili včas z důvodu urychlení průběhu správního řízení (optimálně předložit obě doporučující stanoviska k odkladu zároveň s žádostí o odklad v době konání zápisu).

O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve vstupních prostorách hlavní školní budovy i elokovaného pracoviště a na stránkách školy www.zsbenesovka.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Ti si je v době po jejich oznámení mohou v listinné podobě osobně po dohodě převzít v ředitelně školy. Při převzetí bude vyžadován doklad totožnosti.

Případná rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou doručována zákonným zástupcům do vlastních rukou, popř. datovou schránkou.

 

Pokud zákonný zástupce z jakéhokoli důvodu nesouhlasí s výše uvedeným průběhem zápisu, má tyto další možnosti – zápis v distanční podobě v období 7. 4. – 16. 4. 2021:

 1. požadované dokumenty zašle v období 7. 4. – 16. 4. 2021 do datové schránky školy (qg9mbn2),
 1. požadované dokumenty zašle v daném období emailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat jen prostý email,
 1. požadované dokumenty v daném období zašle poštou,
 1. odevzdá v zalepené obálce s nadpisem „Zápis do 1. třídy“ v termínu 7. 4. – 16. 4. 2021 v době  00 – 13.00 do připravené poštovní schránky ve vchodu do školy na hlavní budově.

 

Požadované dokumenty k online zápisu:

 • zápisní list,
 • přihláška dítěte k povinné školní docházce,
 • prostá kopie rodného listu, popř. dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).

 

Požadované dokumenty k online odkladu povinné školní docházky:

 • prostá kopie rodného listu, popř. dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
 • žádost o odklad povinné školní docházky,
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • doporučení dětského lékaře (či klinického psychologa),
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky(pokud bylo ve šk. roce 2020/2021 vydáno jinou základní školou).

 

V případě, že ředitel školy bude mít v rámci online zápisu pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Všechny dokumenty a další informace je možno stáhnout na www.zsbenesovka.cz („okénko předškoláka“).

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (dle určené spádové oblasti), následně děti mající sourozence na ZŠ a děti navštěvující MŠ při ZŠ.

Další informace

V případě, že rodičům dětí byla v době zápisu nařízena karanténa nebo izolace, nebo dojde k jiným nepředvídatelným situacím, kontaktujte vedení školy (emailem, telefonicky) a domluvte se na individuálním postupu.

Škola plánuje otevřít maximálně 2 třídy.

 

V případě dotazů volejte:  731 130 721 …………nebo pište: skola@zsbenesovka.cz

Na co se u nás můžete těšit?

 • Škola rodinného typu – nižší počet žáků ve třídách, klid a bezpečí pro děti
 • Výuka mladších žáků na elokovaném pracovišti
 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzká spolupráci školy s rodinou
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel – zákonný zástupce – žák
 • Výuka anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Výuka s rodilým mluvčím
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi, nadstandardně vybavené třídy s IT technikou,
 • Školní parlament
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
 • Výuka čtení analyticko-syntetickou metodou
 • Prvky prof. Hejného v matematice
 • Vedení ke čtenářské gramotnosti, práce s encyklopediemi, čtenářské dílny
 • Moderní výuka – interaktivní učebnice, iPady, metody kritického myšlení
 • Zapojení do projektů a projektového vyučování
 • Podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zaměření na ekologickou výchovu a zdravý životní styl
 • Dotované pobyty v přírodě, ovoce a zeleninu do škol, mléko do škol
 • Nově modernizované školní zahrady s učebnami
 • Samostatná školní družina s velkou zahradou
 • Spolupráce se školami v zahraničí aj.

 

Co má umět předškolák k zápisu?

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.