SIPVZ

1. Základní údaje

Realizátor projektu
Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – Nový Bohumín
73581
IČ: 75029120
tel.: 596013104
e-mail: skola@zsbenese.eu

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti
Základní škola
1. máje 217, Bohumín – Skřečoň
73531
tel.: 596033045
e-mail: zs-skrecon@mubo.cz

Rok
2006

Téma
Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT

Rozsah
působnost regionální

Okruh
B – využití ICT na II. stupni základní školy a víceletých gymnáziích

Cílová skupina
Děti, žáci a studenti

Realizace projektu
projekt je jednoletý
01.05.2006 – 31.12.2006 ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

Výše poskytnuté dotace
188 300 Kč

Anotace
Záměrem projektu je vytvoření nového výchovně vzdělávacího materiálu k tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Obohacení a zatraktivnění výuky využitím multimediálních výukových zdrojů, zvýšení názornosti a efektivity. Rozšíření využití ICT ve výuce a podpora práce učitelů s informačními technologiemi. Pracovní a metodické materiály budou zpracovány tak, aby byly použitelné pro všechny ZŠ a to při výuce, tak i v rámci zájmové činnosti žáků.

Řešitelský tým projektu

Jméno, titul:   Jana Smítalová (Mgr.)
Pracovní zařazení: zástupce ředitele

Jméno, titul:  Radomír Lisztwan (Mgr.)

Pracovní zařazení: učitel 2. st. ZŠ

Jméno, titul:  Zdeňka Országová (Mgr.)
Pracovní zařazení: učitelka 2. st. ZŠ

Jméno, titul:  František Mlynkec
Pracovní zařazení: řidič záchranného vozidla záchranné služby MSK

Jméno, titul:  Šárka Kullová
Pracovní zařazení: ekonomka školy

Jméno, titul:  Adam Piechowicz (Bc.)
Pracovní zařazení: ICT koordinátor

2. Cíl projektu

Modernizovat téma Ochrana člověka za mimořádných situací tak, aby bylo v souladu s osnovami ZŠ a vymezeným RVP ZV. Podat všeobecný přehled o problematice, zaměřit se na události způsobené přírodními silami, soustředit se na události způsobené lidskými činnostmi nebo nedbalostmi a technickými poruchami. Propojit mezipředmětové vztahy předmětů fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, občanské výchovy a tím podněcovat žáky k logickému myšlení, pochopení souvislostí a využití všech poznatků v praxi. Prezentací plnou fotografií, videoprojekcí, zvukových signálů, testů atd. účinně přispět ke zmírnění následků mimořádných událostí. Na výukový obsah bude navazovat praktické cvičení žáků, jehož cílem je ověřit znalosti a dovednosti získané výukou. Vzhledem k tomu, že se nejedná o samostatný vyučovací předmět, ale o začlenění tématu, chceme pomoci vyučujícím s didaktickým zpracováním. Žáci se seznámí s novými možnostmi současných ICT technologií ve výuce.

3. Popis řešení

Definice ukazatelů cílového stavu

  1. Vytvoření prezentace – obsahující množství vizuálních a poslechových materiálů, např. fotografií, testů, tabulek, grafů, obrázků, zvukových signálů a videoukázek. V současnosti postrádáme dostatek vhodných výukových materiálů, které by se tématu věnovaly a svou poutavostí ho dětem přiblížily. Vznikne minimálně 25 výukových hodin.
  2. Vybavení multimediální učebny, současný stav – bez vybavení
  3. Vytvoření souboru pracovních listů pro žáky – minimálně 20 listů
  4. Metodický seminář pro vyučující
  5. Pochopení souvislostí a vztahů mezi výše uvedenými předměty
  6. Začlenění do preventivního programu hasičského záchranného sboru MSK "Vzdělávání žáků ZŠ v oblasti PO a ochrany obyvatelstva".

Popis navrhovaného řešení:

V současnosti vybavení školy prezenční technikou nepostačuje pro potřeby školy. Škola disponuje pouze malou počítačovou učebnou s 12 počítači. V loňském roce zakoupilo SRPŠ škole dataprojektor. Vzhledem k tomu, že naše školské zařízení navštěvuje 570 žáků a součástí školyje 5 odloučených pracovišť, je vybavení školy v tomto směru naprosto nedostačující. Škola potřebuje zakoupit techniku,která naváže na v současnosti využívanou a která jí pomůže přivytváření nových metodických materiálů a pokynů (tzn. interaktivní tabule s příslušenstvím, datový projektor, hlasovací zařízení).

4. Časový harmonogram projektu

Od 1. června 2006 do 31. září 2006 řešitelský tým seznámí pedagogické pracovníky školy se záměrem a cílem projektu.
Od září 2006 škola zajistí nákup technického vybavení učebny, zajistí instalaci a zprovoznění učebny.
V listopadu a prosinci dojde k dokončení výukových jednotek a navázání spolupráce s partnerskou školou v Bohumíně – Skřečoni, která ověří vytvořené výukové jednotky v praxi vyučovacích hodin.
K 31. prosinci 2006 proběhne vyúčtování dotace a ředitelka školy představí závěrečnou zprávu o projektu.
V následujících letech bude konkrétní projekt využit v rámci preventivně výchovné činnosti a "Výuce ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému" pro žáky základních škol a obyvatele měst a obcí.

5. Podrobný rozpočet projektu

 
Výše požadované dotace (Kč):
Dlouhodobý nehmotný majetek:
0
Samostatné věci movité:
0
Celkem investiční prostředky:
0
Drobný majetek:
126 300
Služby celkem:
4 000
Z toho od členů řešitelského týmu:
0
Z toho autorské honoráře:
0
Z toho propagace:
4 000
Cestovní náhrady:
0
Celkem neinvestiční prostředky:
130 300
OPPP: 58 000
Odvody na sociální a zdravotní pojištění: 0
Celkem OPPP včetně odvodů: 58 000
Celkem: 188 300

 

 
Výše požadované
dotace (Kč):
Výše vlastního
podílu organizace (Kč):
Celkové náklady
projektu (Kč):
Investiční náklady:
0
0
0
Neinvestiční náklady:
130 300
80 700
211 000
OPPP včetně odvodů:
58 000
0
58 000
Z toho odvody na
zdravotní a sociální
pojištění:
0
0
0
Celkem:
188 300
80 700
269 000

 

6. Výstupy

Integrovaný záchranný systém – žáci se seznámí s významem a složkami IZS, naučí se čísla tísňového volání – testy jsou umístěny ve výukové jednotce POŽÁRY

Improvizované ochranné prostředky – žáci jsou seznámení s významem a potřebou improvizovaných prostředků, naučí se rozpoznávat jednotlivé druhy IP, v praktické části si vyzkouší sami na sobě  oblékání IP.

Druhy a příklady mimořádných událostí – v této vyučovací jednotce se žáci učí rozpoznávat a rozdělovat mimořádné události

Co dělat v případě evakuace a ukrytí – žáci jsou seznámení s pojmy evakuace a evakuační zavazadlo a naučí se zásady chování při evakuaci

Požáry

Povodně

Chemické zbraně

Biologické zbraně

Havárie v jaderném zařízení

Teroristické akce  – v těchto vyučovacích jednotkách jsou žáci seznamování s uvedenými mimořádnými událostmi, jsou seznámení s činností obyvatel při těchto událostech

Dopravní nehody – žáci se seznámí se základními postupy při dopravních nehodách, naučí se ohlašovat nehodu na linku tísňového volání, seznámí se s činností před příjezdem záchranářů

Havárie s únikem nebezpečných látek:

  • tato vyučovací jednotka navazuje na dopravní nehody
  • žáci se seznámí s pojmem nebezpečná látka
  • naučí se význam některých výstražných tabulek
  • seznámí se s činností při těchto nehodách

7. Workshopy

        Workshop pro učitele ZŠ E. Beneše

        Termín:   13.12.2006 ve 14.00 hod.

        Místo:     učebna CJ – ZŠ E. Beneše 456, Bohumín

        Lektor:   Mgr. Radomír Lisztwan, Adam Piechowicz

        Obsah:    Cíle a obsah projektu

                       Funkce a možnosti interaktivní tabule ve VVP

                       Využití vizualizeru

                       Praktické ukázky využití

 

    Workshop pro učitele partnerské školy a T.I.K. Bohumín

        Termín:   12.12.2006 ve 14.30 hod.

        Místo:     učebna CJ – ZŠ E. Beneše 456, Bohumín

        Lektor:   Mgr. Radomír Lisztwan a spol.

        Obsah:    Vzájemné představení partnerských škol

                       Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí interaktivně"

                       Ukázky jednotlivých metodických a pracovních listů

                       Interaktivní tabule s příslušenstvím

                       Výměna zkušeností

 

    Workshop pro SDK – Bohumín Kopytov

        Termín:   11.12.2006 ve 14.30 hod.

        Místo:     učebna CJ – ZŠ E. Beneše 456, Bohumín

        Lektor:   Mgr. Radomír Lisztwan a spol.

        Obsah:    Cíle a obsah projektu

                       Funkce a možnosti interaktivní tabule

                       Využití vizualizeru

                       Praktické ukázky využití

                       Výměna zkušeností

 

Hodnotící zpráva ověřovací organizace

Komentáře jsou uzavřeny.