Školní metodik prevence

Mgr. Országová
(Výchovný poradce)
Mgr. Tomicová
(Školní metodik prevence)
Mgr. Noga
(Školní psycholog)

Základní škola  a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná

Školní metodik prevence:  Mgr. Michaela Tomicová

Konzultační hodiny:           pondělí 7:00 – 7:45 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

   Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Školní preventivní strategie. Spolupracuje s rodiči, orgány místní správy, krizovými centry, pracovníky PPP a dalšími. Ve spolupráci se školní psycholožkou a třídními učiteli se snaží zachycovat u žáků varovné signály související se sociálně patologickými jevy.

Kontakt na výchovnou poradkyni i metodika prevence:

59 601 31 04, 730 130 720, 730 130 721

 

Zavěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu  (pro šk. rok 2018/2019)

Program proti šikanování

Minimální preventivní program

Školní preventivní strategie

Program proti záškoláctví

Nebezpečí kyberprostoru