Závěrečná práce žáků 9. ročníku

Školní rok: 2018/2019

Závěrečná práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání.

Cílem není pouze shromažďování informací, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho schopností a jeho kompetencí.

Žák by měl zpracováním závěrečné práce prokázat:

– schopnost dlouhodobější samostatné práce

– schopnost vyhledávání a zpracování informací

– schopnost grafického, popřípadě výtvarného zpracování

– schopnost praktické práce na PC

Průběh zadávání závěrečných prací a jejich zpracování

Žáci obdrží pokyny pro zpracování a přehled nabízených témat. Téma si zvolí žák z předloženého seznamu témat. Každý žák si zvolí jiné téma. Maximálně dva žáci mohou zpracovat stejné téma, každý jej však zpracuje samostatně.

Závěrečné práci se budou žáci věnovat v době mimo vyučování. V průběhu zpracovávání závěrečné práce žáci mohou konzultovat svůj postup s příslušným vyučujícím.

Po dohodě mohou využívat PC učebnu, publikace školní knihovny. Pro zpracování závěrečné práce mohou žáci využívat počítače, tiskárny, kopírky apod.

Přihlašování a časový harmonogram

V týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2019 žáci obdrží úvodní informace ke zpracování závěrečných prací, kritéria jejich hodnocení a současně budou vyhlášena témata. Všechny informace budou vyvěšeny jak ve třídě, tak i na www stránkách školy.

Termín výběru témat: do pátku 11. března 2019 (nahlásit vybrané téma Mgr. M. Kyselové)

Termín odevzdání závěrečné práce příslušným vyučujícím: pondělí 20. května 2019

Termín ústní obhajoby závěrečné práce: od 3. 6. 2018 do 14. 6. 2018 (žáci se přihlásí k obhajobě po dohodě se zodpovědným vyučujícím)

      

Požadavky na obsah

Zpracování závěrečné práce je pro žáky 9. ročníku povinné.

 • povinný obsah – dle předepsané osnovy, informace budou zpracovány ve větách
 • informace musí pocházet z více informačních zdrojů, jeden ze zdrojů musí být knižní
 • informace nelze pouze opsat, je nutné je dále zpracovat (jinak se jedná o porušení autorského zákona)
 • každý zdroj informací je co nejpřesněji citován (nestačí např. internet, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku a datum získané informace)
 • literatura musí být citována podle vzoru:

Novák, Karel: Zázračné události, 1. vydání, Český Těšín, Nakladatelství Dialog, 1994, str. 34

Osnova závěrečné práce

 • Téma práce – jednotná titulní strana (ZDE)
 • Úvod – jaké je téma práce, proč jsem si téma vybral (a)
 • 1. kapitola
 • n-tá kapitola
 • Závěr
 • Seznam informačních zdrojů
 • Přílohy

Požadavky na zpracování závěrečné práce

Závěrečnou práci se doporučuje zpracovat na počítači (ve výjimečných případech bude práce psána rukou).

Rozsah práce 3 – 5 stran psaného textu formát A4 (kromě titulní strany a příloh), tisk pouze na jednu stránku listu papíru, velikost písma 12, řádkování 1,5.

V případě ručního vypracování bude materiál na 5 – 7 listech.

Žák si může zvolit jako formu práce také prezentaci např. v PowerPointu, její rozsah max. 10 stran prezentace (5 stran textu, 5 stran obrázků), navíc dvě strany textu formát A4 (kromě titulní strany a příloh), tisk pouze na jednu stránku listu papíru, velikost písma 12, řádkování 1,5.

Titulní strana musí obsahovat – název školy, název práce, jméno autora, třídu, školní rok (viz webové stránky školy).

Jednotlivé stránky závěrečné práce (mimo titulní strany a příloh) budou číslovány.

Řazení stran závěrečné práce:

 • titulní strana (ZDE)
 • obsah
 • vlastní práce
 • seznam použité literatury a použitých zdrojů
 • přílohy

Závěrečnou práci je třeba odevzdat ve dvojím vyhotovení (jedno zůstává škole, druhé zůstává žákovi).

Průběh obhajoby závěrečné práce

Představení práce žákem prostřednictvím prezentace (volba tématu, přiblížení obsahu a jeho zpracování).

Doplňující otázky (prostor pro členy komise, pro otázky, se kterými žák není předem seznámen).

Způsob hodnocení

Práce posuzuje komise složená nejméně ze tří vyučujících. Členové komise provádí hodnocení na základě seznámení se se závěrečnou prací a také na základě její prezentace předvedené žákem. S hodnocením své práce budou žáci seznámeni v den obhajoby.

Stupnice hodnocení

 • výborný
 • chvalitebný
 • dobrý
 • vyhovující
 • nevyhovující

Neodevzdání práce může být důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“na úrovni souhrnné písemné práce. Také žák, který práci neodevzdá, bude přizván k obhajobě.

Kritéria pro hodnocení

 • dodržení požadavků na práci dle zadání
 • věcná správnost
 • nápaditost, originalita
 • využití více informačních zdrojů
 • gramatická a stylistický úroveň
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí práce
 • úroveň obhajoby

 

Komentáře jsou uzavřeny.